ISSN 2080-3532

forma drukowana czasopisma jest wersją pierwotną

  Redaktor naczelny: dr Łukasz Karpiński

    

  Sekretarz redakcji: mgr Wojciech Drajerczak  
       
    Rada Programowa: prof. dr hab. J. Lukszyn (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Václav Cvrček (Charles University in Prague, Institute of the Czech National Corpus)

prof. dr hab. Barbara Z. Kielar

prof. dr hab. Łarisa I. Korniejewa (Uralski Uniw. Federalny im. Pierwszego Prezydenta Rosji B. N. Jelcyna, Jekaterynburg)

prof. dr hab. Zenon Weigt (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Wanda Zmarzer (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Aleksandr W. Zubow (Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny)

.

 
 
 
Redaktorzy językowi:

dr hab. Krzysztof Fordoński

dr Dorota Muszyńska-Wolny

dr Piotr Michałowski
mgr Sebastian Dudek
mgr Oliwia Tortorelo
 
 
  Koordynator techniczny: mgr Sebastian Dziewięcki  
 
Adres redakcji:

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW
02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4, pok. 513
tel. 22 55 34 200
e-mail: ks.kjs@uw.edu.pl
 
  Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska-Muskat
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska
dr hab. Luba Biesiekirska
dr hab. Václav Cvrček
dr hab. Stanisław Góźdź-Roszkowski
dr hab. Roman Hajczuk
dr Marek Łukasik
dr Włodzimierz Majewski
dr Adam Szynal
 
 
.  
w przygotowaniu
         
   
  "Komunikacja Specjalistyczna" to czasopismo założone w Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ukazuje się nieprzerwanie od 2009 roku. Na początku tematycznie współistniejące z inną wydawaną od 2001 roku w Katedrze serią pt. "Języki Specjalistyczne", a po wygaśnięciu tamtej serii kontynuuje m.in. tradycje warszawskiej szkoły terminologicznej.
  Jest to czasopismo skupiające się tematycznie na profilu kształcenia przyszłych tłumaczy ale także glottodydaktyków, specjalistów od komunikacji i przetwarzania danych informacyjnych. Szczegółowiej to przede wszystkim zagadnienia specyfiki komunikacji zawodowej, terminologii, prakseologii i inżynierii terminograficznej, współczesnej leksykografii, problemach dydaktyki języków specjalistycznych, dydaktyki translacji i tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz neurolingwistyką i algorytmiką w zakresie fonosemantyki, retoryki, translacji maszynowej, maszynowego badania modalności tekstów i modelowania sztucznej inteligencji. Oprócz rozpraw naukowych przedstawia krótkie artykuły (także alternatywne ujęcie tematów badawczych - dział Varia), recenzje oraz sylwetki naukowe. Publikowane są również informacje o ważniejszych branżowych wydarzeniach.
  Problematyka zwyczajowo rozdzielana jest na numery tematyczne, szczególnie w przypadku terminologii, leksykografii i dydaktyki języków specjalistycznych, niemniej bogactwo prac badawczych prowadzonych zarówno w jednostce macierzystej jak i wśród naukowców w całej Polsce stymuluje do stałej aktualizacji tematyki i zamieszczania prac na temat szerokiego spektrum komunikacji specjalistycznej w ogóle.
Dotychczas poszczególne tomy były opatrywane tytułami mającymi charakter pomocniczy, wskazującymi na główną myśl danego tomu, jednakże ustalona formuła czasopisma powoduje, iż stopniowo będziemy odchodzić od tej tradycji, zachowując jednak specjalistyczny i kierunkowy charakter.
   
         

Redakcja przyjmuje do druku zamówione materiały oraz nadesłane oryginalne artykuły, które wpisują się w tematykę szeroko pojętej komunikacji specjalistcyznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów. Proponowane języki artykułów: polski, angielski, niemiecki, rosyjski. Materiały będą publikowane w następujących działach:

1. Rozprawy naukowe i artykuły zagadnienia aplikatywne stanowią zbiory wcześniej niepublikowanych prac, zatwierdzonych do druku przez Radę Redakcyjną i Recenzentów. Objętość tekstu, jeśli przekracza 40000 znaków, wymaga uzgodnienia z Redakcją.

2. Sprawozdania zapowiedzi komunikaty – zawiera relacje z krajowych i zagranicznych konferencji tematycznych oraz materiały dotyczące kolejnych konferencji, a także informacje o planowanej i oferowanej współpracy naukowo-dydaktycznej oraz działalności samorządu studenckiego i kół naukowych.

3. Recenzje i wydawnictwa to dział otwarty na opisy prac naukowych, skryptów, pomocy dydaktycznych, słowników itd., związanych tematycznie z językami i komunikacją specjalistyczną. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 5 stron.

Do recenzji powinny być dołączone (w miarę możliwości)  skany okładki oraz stron tytułowych ze stopką wydawniczą i informacjami redaktorskimi.

4. Warsztaty i debiuty - rozprawki i opracowania konkretnych problemów warsztatowych, skierowanych do młodych

adeptów nauki. Publikacje w tym dziale można traktować jako debiuty publicystyczne, z drugiej zaś jako namacalne dowody kreatywności studentów i doktorantów. W przypadku prac studentów tekst zgłasza i wstępnie opiniuje promotor lub recenzent pracy.

5. Sylwetki naukowe.

6. Varia.

           
 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE I KOMUNIKATY

           
 

Od czterech lat "Komunikacja Specjalistyczna" wspiera działania Festiwalu Nauki w Warszawie, odnoszące się do spotkań i wydarzeń festiwalowych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
  "Komunikacja Specjalistyczna" włączyła się w prace związane z jubileuszem 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego i 40-lecia wydziału Lingwistyki Stosowanej.
W tomach 9-10/2015, 11/2016 i 12/2016 zaplanowano druk artykułów powstałych na bazie cyklu jubileuszowych konferencji poświęconych następującej tematyce:
03.03.2016 - "Lingwistyka stosowana"
08.03.2016 - konferencja poświęcona J.I.N. Baudoin de Courtenay
10.03.2016 - "Słowiańszczyzna wschodnia"
17.03.2016 - "Przekład literacki wczoraj, dziś i jutro"
07.04.2016 - "Lingwistyka korpusowa"
     

"Komunikacja Specjalistyczna" od 2014 roku ponownie przekształciła się w periodyk wydawany co pół roku. Redakcja ma za cel sukcesywne budowanie marki czasopisma z jednej strony otwartego na szerokie spektrum zagadnień lingwistycznych, związanych z terminologią, terminografią, leksykografią, językami specjalistycznymi i glottodydaktyką w zakresie języków obcych.

W ramach działu "Warsztaty i debiuty" prezentujemy interesujące i przydatne rozwiązania młodych adeptów nauki oraz ich prace leksykograficzne, wsparte procesem recenzowania przez odpowiednich specjalistów.

Stawiając na rozwój lingwistyki z jednej strony staramy się prezentować i recenzować na naszych łamach prace ważne dla rozwoju nauki, z drugiej strony rozwijamy informatyczny wątek badań, prezentując możliwości oprogramowania wspierającego proces translacji.